Pravna napomena

Korišćenje veb stranica, odgovornost za proizvod

Informacije na ovim veb stranicama nisu obavezujuće i date su isključivo u informativne svrhe. One su samo informativne prirode i ne predstavljaju ponude kao što je definisano u odgovarajućim zakonskim propisima. Detaljnije informacije i uslovi ugovora mogu se dobiti od nadležnog ovlašćenog distributera. Nije moguće zaključiti ugovor koji se odnosi na prikazane proizvode na osnovu informacija sadržanih na veb stranici.

Informacije na ovim veb stranicama i proizvode i usluge opisane u njima mogu biti modifikovane ili ažurirane od strane Continental Reifen Deutschland GmbH u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Osim ako drugde nije izričito rečeno, veb stranice kompanije Continental Reifen Deutschland GmbH ne sadrže nikakve garancije ili informacije o karakteristikama koje na bilo koji način dovode do odgovornosti kompanije Continental Reifen Deutschland GmbH, bilo izričito ili implicitno, uključujući u pogledu sadašnje validnosti, tačnosti, potpunosti i kvaliteta informacija.

Continental Reifen Deutschland GmbH ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa svojim veb stranicama. Ovim se isključuje odgovornost za bilo koji direktni ili indirektni gubitak/štetu, zahteve za nadoknadu i/ili posledičnu štetu bilo koje vrste i bez obzira na zakonsku osnovu, koja je pretrpljena kao rezultat vašeg pristupa ili korišćenja veb stranici, a posebno uključujući infekciju vašeg računarskog okruženja virusima.

Postojanje i ispunjenje obaveza i odgovornosti kompanije Continental Reifen Deutschland GmbH za Continental proizvode i usluge isključivo se regulišu odgovarajućim ugovornim sporazumima zaključenim u vezi sa njima u skladu sa važećom verzijom standardnih uslova poslovanja Continental Reifen Deutschland GmbH koji se primenjuju u konkretnom slučaju.

Dostupnost proizvoda širom sveta

Ova veb stranica može sadržavati informacije o Continental proizvodima koji još nisu dostupni u vašoj zemlji. Prisustvo takvih informacija na ovoj veb stranici ne podrazumeva nameru kompanije Continental Reifen Deutschland GmbH da najavi da će proizvod biti dostupan širom sveta. Molimo vas da dodatne informacije o budućim planovima za proizvode koji vam još nisu dostupni potražite od svog Continental distributera ili predstavnika.

Žigovi i autorska prava

Žigovi i logotipi ("žigovi") koji se mogu videti na ovim veb stranicama su vlasništvo kompanije Continental Reifen Deutschland GmbH ili njenih podružnica. Nijedna od informacija na ovim veb stranicama ne može se tumačiti kao davanje licence ili dozvole za korišćenje žigova. Za to je potrebna izričita pismena dozvola kompanije Continental Reifen Deutschland GmbH. Neovlašćena upotreba ovih žigova je strogo zabranjena. Continental Reifen Deutschland GmbH će braniti svoja prava intelektualnog vlasništva širom sveta u skladu sa važećim zakonima u konkretnom slučaju.

Autorsko pravo © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Sva prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafike, animacije, video zapisi, muzika, zvukovi i drugi materijali na ovim veb stranicama podležu autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva preduzeća Continental Reifen Deutschland GmbH i njenih podružnica. Continental Reifen Deutschland GmbH poseduje autorsko pravo za izbor, koordinaciju i raspoređivanje materijala na ovoj veb stranici. Ovi materijali se ne smeju kopirati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju. Oni se takođe ne smeju modifikovati ili preneti na druge veb stranice.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:11 PM