Правно известие

Използване на уеб сайтове, отговорност за продукта

Информацията в тези уеб сайтове не е обвързваща и се предоставя изключително за информационни цели. Тя е единствено с информативен характер и не представлява оферти, както са определени в приложимите законови регламенти. По-подробна информация и условията на договора могат да бъдат получени от съответния упълномощен търговец. Не е възможно договор, отнасящ се за предоставени стоки, да бъде създаден въз основа на информацията, съдържаща се в уеб сайта.

Информацията в тези уеб сайтове и продуктите и услугите, описани в нея, могат да бъдат променяни или актуализирани от Continental Reifen Deutschland GmbH по всяко време и без предварително уведомление. Освен ако някъде не е изрично обявено друго, уеб сайтовете на Continental Reifen Deutschland GmbH не съдържат гаранции или информация относно каквито и да било характеристики, за които Continental Reifen Deutschland GmbH може да носи отговорност, изрично или по подразбиране, включително по отношение на текущата валидност, точност, завършеност и качество на въпросната информация.

Continental Reifen Deutschland GmbH не поема каквато и да било отговорност във връзка с неговите уеб сайтове. Настоящото изключва отговорност за всякакви преки или косвени загуби/щети, претенции за компенсация и/или произтичащи щети от какъвто и да било вид и каквато и да било законова основа, претърпени в резултат на достъп до или използване на уеб сайтовете от Ваша страна, най-вече включително заразяване на Вашата компютърна среда с вируси.

Съществуването и изпълняването на задълженията и отговорността на Continental Reifen Deutschland GmbH за продуктите и услугите на Continental се подчиняват изключително на съответните договорни споразумения, сключени по отношение на тях и в съответствие с текущата версия на стандартните общи условия на Continental Reifen Deutschland GmbH, приложими във всеки един от случаите.

Наличност на продукти в световен мащаб

Този уеб сайт може да съдържа информация за продукти на Continental, които все още не са налични във Вашата държава. Присъствието на подобна информация на този уеб сайт не загатва намерение от страна на Continental Reifen Deutschland GmbH да обяви, че продуктът ще бъде пуснат в продажба в цял свят. Попитайте Вашия търговец или представител на Continental за повече информация относно бъдещи планове за продукти, които все още не са достъпни за Вас.

Търговски марки и авторско право

Търговските марки и лога („търговски марки“) в тези уеб сайтове са собственост на Continental Reifen Deutschland GmbH или неговите дъщерни дружества. Никоя част от информацията в тези уеб сайтове не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз или разрешение за използване на търговските марки. За това е необходимо изричното писмено съгласие на Continental Reifen Deutschland GmbH. Неупълномощеното използване на тези търговски марки е строго забранено. Continental Reifen Deutschland GmbH ще отстоява правата си на интелектуална собственост по цял свят, предмет на законите, приложими във всеки един случай.

© 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, анимации, видеоклипове, музика, звуци и други материали в тези уеб сайтове подлежат на авторско право и други права, свързани с интелектуалната собственост, на Continental Reifen Deutschland GmbH и неговите дъщерни дружества. Continental Reifen Deutschland GmbH притежава авторското право за подбора, координирането и подреждането на материалите на уеб сайта. Тези материали не може да се копират за търговска употреба или разпространение. Също така не могат и да бъдат изменяни или предавани към други уеб сайтове.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:14 PM