PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDJAOV

Continental Barum s.r.o. spracováva Vaše údaje v súvislosti s Vašim užívaním e-learningovej platformy ttmonline.com v súlade s platnou právnou úpravou.

1. Všeobecné ustanovenia

Osobné údaje, ktoré ste uviedol(-a), sú zhromažďované, spracovávané a používané spoločnosťou Continental Barum s.r.o. za účelom plnenia zmluvy v súvislosti s Vaším využívaním e-learningovej platformy ttmonline.com. Vzhľadom k tomu, že je to potrebné na plnenie zmluvy, môžu byť tieto údaje v súlade so Záväznými korporátnymi pravidlami spoločnosti Continental odovzdané spoločnostiam, ktoré tvoria koncern, ktorého súčasťou je Continental Barum s.r.o., alebo iné podobné podnikateľské zoskupenia v zmysle ustanovenia § 71 a nasl . zákona č. 90/2012 Zb. o obchodných korporáciách a družstvách (zákon o obchodných korporáciách).

Ak to právne predpisy povoľujú alebo ukladajú, údaje môžu byť predmetom posúdenia na účely reportingu (napríklad na štatistické účely).

Vaše osobné údaje budú vždy zhromažďované, spracovávané a používané v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (napr. na základe Vášho súhlasu).

V rámci zaistenia poskytovania e-learningovej platformy ttmonline.com (napr. technickej podpory) odovzdávame osobné údaje nášmu POSKYTOVATEĽOVI, ICON Vernetzte Kommunikation GmbH, Wilhelmitorwall 25, 38118 Braunschweig. POSKYTOVATEĽ pre nás zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje, ak je to potrebné na plnenie zmluvy (na základe Zmluvy o spracovaní údajov alebo ak má POSKYTOVATEĽ sídlo mimo EÚ, na základe štandardných zmluvných ustanovení EÚ).

V súlade s ustanoveniami právnych predpisov sú všetky Vaše osobné údaje považujú za prísne dôverné.

Okrem toho Vaše osobné údaje boli zadané do kontaktného formulára pre implementáciu alebo správu e-learningovej platformy ttmonline.com. POSKYTOVATEĽ zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje v našom zastúpení, ak je to nevyhnutné pre implementáciu alebo správu e-learningové platformy ttmonline.com.

2. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Continental Barum s.r.o. ukladá osobné údaje vzťahujúce sa k používateľom e-learningovej platformy ttmonline.com, iba ak na to dostala súhlas. Ukladané sú len údaje o dátume a čase návštevy, o navštívených stránkach, použitie kurzora na stránke, použitým funkciám stránky a webovej stránke, z ktorej používateľ vstúpil na webové stránky spoločnosti Continental. IP adresa je prenášaná anonymne a je používaná len za účelom určenia geografickej polohy na úrovni mesta. Continental Barum s.r.o. používa tieto informácie na meranie aktivity na webových stránkach, vytvorenie štatistík, a zlepšenie komunikácie a služieb poskytovaných prostredníctvom webových stránok.

Osobné údaje o užívateľoch sú spracovávané len za účelom odpovedia na otázky v medziach poskytnutého súhlasu alebo v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Continental sa v súlade s právnymi požiadavkami riadi internými jednotnými a globálnymi Pravidlami o ochrane údajov (Záväzné korporátne pravidlá) upravujúcimi ochranu Vašich osobných údajov.

E-learningová platforma ttmonline.com ukladá osobné údaje vložené prostredníctvom webových stránok/nástrojov/ služieb a/alebo údaje poskytnuté pre ďalšie spracovanie ako je meno, spoločnosť, e-mailová adresa, adresa a telefónne číslo len za účelom osobnej komunikácie Continental Barum s.r.o. s Vami. Údaje sú ukladané a/alebo používané len za účelom chodu e-learningovej platformy ttmonline.com. Vaše údaje sú zmazané, akonáhle je uzavreté vybavovanie Vášho dotazu/záležitosti, ak takéto zmazanie nie je v rozpore s právnym predpisom uloženou povinnosťou zachovávať záznamy.

3. Práva subjektu osobných údajov

3.1 Upozorňujeme Vás, že ako subjekt osobných údajov, máte podľa Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (EÚ GDPR) v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledujúce práva:

  • Právo na informácie podľa článku 13 a článku 14 EÚ GDPR
  • Právo na prístup podľa článku 15 EÚ GDPR
  • Právo na opravu podľa článku 16 EÚ GDPR
  • Právo na výmaz podľa článku 17 EÚ GDPR
  • Právo na obmedzenie spracovanie podľa článku 18 EÚ GDPR
  • Právo na prenos údajov podľa článku 20 EÚ GDPR

Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek otázky, prosím kontaktujte nášho úradníka pre ochranu osobných údajov na emailovej adrese: dataprotection@conti.de

3.2 V súlade s článkom 21 EÚ GDPR máte právo kedykoľvek svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním / ukladaním a používaním Vašich osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť písomné a adresované spoločnosti Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika alebo odoslané na emailovú adresu ttm@conti.de

3.3 V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností môžete písomne ​​(napríklad emailom) kontaktovať našeho poverenca pre ochranu osobných údajov. E-mail: dataprotection@conti.de Máte tiež právo kontaktovať príslušné úrady na ochranu osobných údajov, ak táto možnosť existuje.

4. Ochrana uložených osobných údajov

Naša spoločnosť a POSKYTOVATEĽ užívajú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vami poskytnutých osobných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sú neustále zlepšovaná a prispôsobená v súlade s najnovšou technológiou. Poskytnuté nešifrované údaje by potenciálne mohli byť videné tretími osobami. Preto by sme chceli zdôrazniť, že pokiaľ ide o prenášanie údajov po internete (napríklad e-mailom), nemožno garantovať bezpečný transfer údajov. Citlivé údaje by preto nemali byť prenášané buď vôbec, alebo len prostredníctvom bezpečného spojenia (SSL). Ak ste po tom, čo získate prístup k stránkam alebo súborom, vyzvaní k poskytnutiu osobných údajov, prosím uvedomte si, že prenášanie takýchto údajov cez internet nemusí byť bezpečné a že existuje riziko, že údaje môžu uvidieť a manipulovať s nimi tretí osoby.

5. Cookies (malé textové súbory)

Keď navštívite naše webové stránky/použijete nástroje/služby, môžu byť na Váš počítač uložené informácie v podobe cookies. Tieto cookies užívame iba na účely zabezpečenia fungovania webových stránok. Iné cookies (napríklad vzťahujúce sa k užívaniu webových stránok) sú vytvorené len na základe Vášho súhlasu (pozri Cookie Policy). Tiež môžete v nastavení Vášho prehliadača zabrániť ukladaniu cookies. Ak však túto možnosť využijete, nemožno vylúčiť, že tieto webové stránky/nástroje/služby nebudú celkom funkčné.

Last modified: Monday, 28 October 2019, 11:29 AM