PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Continental Barum s.r.o. zpracovává Vaše údaje v souvislosti s Vaším užíváním e-learningové platformy ttmonline.com v souladu s platnou právní úpravou.

1. Obecná ustanovení

Osobní údaje, které jste uvedl(-a), jsou shromažďovány, zpracovávány a užívány společností Continental Barum s.r.o. za účelem plnění smlouvy v souvislosti s Vaším využíváním e-learningové platformy ttmonline.com. Vzhledem k tomu, že je to nezbytné k plnění smlouvy, mohou být tyto údaje v souladu se Závaznými korporátními pravidly společnosti Continental předány společnostem, které tvoří koncern, jehož součástí je Continental Barum s.r.o., nebo jiné podobné podnikatelské uskupení ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Pokud to právní předpisy dovolují nebo ukládají, údaje mohou být předmětem posouzení za účelem reportingu (například ke statistickým účelům).

Vaše osobní údaje budou vždy shromažďovány, zpracovávány a užívány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (např. na základě Vašeho souhlasu).

V rámci zajištění poskytování e-learningové platformy ttmonline.com (např. technické podpory) předáváme osobní údaje našemu POSKYTOVATELI, ICON Vernetzte Kommunikation GmbH, Wilhelmitorwall 25, 38118 Braunschweig. POSKYTOVATEL pro nás shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, pokud je to nutné k plnění smlouvy (na základě Smlouvy o zpracování údajů nebo, pokud má POSKYTOVATEL sídlo mimo EU, na základě standardních smluvních ustanovení EU).

V souladu s ustanoveními právních předpisů jsou veškeré Vaše osobní údaje považovány za přísně důvěrné.

Kromě toho Vaše osobní údaje byly zadány do kontaktního formuláře pro implementaci nebo správu e-learningové platformy ttmonline.com. POSKYTOVATEL shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v našem zastoupení, pokud je to nezbytné pro implementaci nebo správu e-learningové platformy ttmonline.com.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Continental Barum s.r.o. ukládá osobní údaje vztahující se k uživatelům e-learningové platformy ttmonline.com, pouze pokud k tomu obdržela souhlas. Ukládány jsou pouze údaje vztahující se k datu a času návštěvy, navštíveným stránkám, užití kurzoru na stránce, užitým funkcím stránky a webové stránce, z níž uživatel vstoupil na webové stránky společnosti Continetal. IP adresa je přenášena anonymně a je užívána pouze za účelem určení geografické polohy na úrovni města. Continental Barum s.r.o. užívá tyto informace k měření aktivity na webových stránkách, vytvoření statistik, a zlepšení komunikace a služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek.

Osobní údaje o uživatelích jsou zpracovávány pouze za účelem vyřízení dotazů v mezích poskytnutého souhlasu nebo v souladu s platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Continental se v souladu s právními požadavky řídí interními jednotnými a globálními Pravidly o ochraně údajů (Závazná korporátní pravidla) upravujícími ochranu Vašich osobních údajů.

E-learningová platforma ttmonline.com ukládá osobní údaje vložené prostřednictvím webových stránek/nástrojů/služeb a/nebo údaje poskytnuté pro další zpracování jako je jméno, společnost, e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo pouze za účelem osobní komunikace Continental Barum s.r.o. s Vámi. Údaje jsou ukládány a/nebo užívány pouze za účelem chodu e-learning platformy ttmonline.com. Vaše údaje jsou smazány, jakmile je uzavřeno vyřizování Vašeho dotazu/záležitosti, pokud takové smazání není v rozporu s právním předpisem uloženou povinností zachovávat záznamy.

3. Práva subjektu osobních údajů

3.1 Upozorňujeme Vás, že jako subjekt osobních údajů, máte podle Nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva:

  • Právo na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR
  • Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR
  • Právo na opravu podle článku 16 EU GDPR
  • Právo na výmaz podle článku 17 EU GDPR
  • Právo na omezení zpracování podle článku 18 EU GDPR
  • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR

Pokud máte v této souvislosti jakékoli dotazy, prosím kontaktujte našeho inspektora ochrany osobních údajů na emailové adrese: dataprotection@conti.de

3.2 V souladu s článkem 21 EU GDPR máte právo kdykoliv svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním/ukládáním a užíváním Vašich osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu musí být písemné a adresováno společnosti Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika nebo odesláno na emailovou adresu ttm@conti.de

3.3 V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností můžete písemně (například emailem) kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů. E-mail: dataprotection@conti.de Máte také právo kontaktovat příslušné úřady na ochranu osobních údajů, pokud tato možnost existuje.

4. Ochrana uložených osobních údajů

Naše společnost a POSKYTOVATEL užívají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením a přístupem neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována a adaptována v souladu s nejnovější technologií. Poskytnuté nešifrované údaje by potenciálně mohly být spatřeny třetími osobami. Proto bychom chtěli zdůraznit, že pokud jde o přenášení údajů po internetu (například e-mailem), nelze garantovat bezpečný transfer údajů. Citlivé údaje by proto neměly být přenášeny buď vůbec, anebo pouze prostřednictví bezpečného spojení (SSL). Pokud jste poté, co získáte přístup ke stránkám nebo souborům, vyzváni k poskytnutí osobních údajů, prosím uvědomte si, že přenášení takových údajů přes internet nemusí být bezpečné a že existuje riziko, že údaje mohou spatřit a manipulovat s nimi třetí osoby.

5. Cookies (malé textové soubory)

Když navštívíte naše webové stránky/použijete naše nástroje/služby, mohou být na Váš počítač uloženy informace v podobě cookies. Tyto cookies užíváme pouze za účelem zajištění fungování webových stránek. Jiné cookies (například vztahující se k užívání webových stránek) jsou vytvořeny pouze na základě Vašeho souhlasu (viz Cookie Policy). V nastavení Vašeho prohlížeče můžete také zabránit ukládání cookies. Pokud však tuto možnost využijete, nelze vyloučit, že tyto webové stránky/nástroje/služby nebudou zcela funkční.

Last modified: Monday, 28 October 2019, 11:28 AM