Rättsligt meddelande

Användningen av webbplatser, produktansvar

Informationen på dessa webbplatser är inte bindande och tillhandahålls uteslutande för informationsändamål. Den är endast av informativ natur och representerar inte erbjudanden enligt definitionen i relevanta lagstiftningar. Mer detaljerad information och kontraktsvillkor kan erhållas hos den behöriga återförsäljaren. Det är inte möjligt att ett kontrakt avseende varor som presenteras skulle uppkomma på grundval av webbplatsens information.

Informationen på dessa webbplatser och de produkter och tjänster som beskrivs på dem kan ändras eller uppdateras av Continental Reifen Deutschland GmbH när som helst utan föregående meddelande. Om inget annat uttryckligen anges på annat håll innehåller Continental Reifen Deutschland GmbH:s webbplatser inga garantier eller uppgifter om vilka egenskaper som helst som ger upphov till ansvar från Continental Reifen Deutschland GmbH:s sida, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive med avseende på den berörda informationens aktuella giltighet, noggrannhet, fullständighet och kvalitet.

Continental Reifen Deutschland GmbH påtar sig inget ansvar i samband med sina webbplatser. Ansvaret för direkt eller indirekt förlust/skada, skadeståndsanspråk och/eller följdskada av vilken typ som helst och oavsett rättslig grund, som följer av att du har åtkomst till eller använder webbplatserna, särskilt gällande infektion av datavirus i din datormiljö, utesluts härmed.

Förekomsten och uppfyllandet av förpliktelser och Continental Reifen Deutschland GmbH:s ansvar gällande Continental-produkter och tjänster regleras exklusivt av respektive avtal som ingåtts gällande dem i samband med den aktuella version av Continental Reifen Deutschland GmbH:s standardvillkor som är tillämplig i varje enskilt fall.

Världsomspännande produkttillgänglighet

Denna webbplats kan innehålla information om Continental-produkter som ännu inte är tillgängliga i ditt land. Förekomsten av sådan information på denna webbplats innebär inte att Continental Reifen Deutschland GmbH har för avsikt att meddela att produkten kommer att bli tillgänglig över hela världen. Vänd dig till din Continental-återförsäljare eller representant för mer information gällande framtida planer för produkter som ännu inte är tillgängliga.

Varumärken och upphovsrätt

De varumärken och logotyper (”varumärken”) som återfinns på dessa webbplatser är egendom tillhörande Continental Reifen Deutschlands GmbH eller dess dotterbolag. Inget av informationen på dessa webbplatser ska tolkas som att licenser beviljas eller tillstånd ges om att använda dessa varumärken. För detta krävs ett skriftligt, uttryckligt samtycke från Continental Reifen Deutschland GmbH. Obehörig användning av dessa varumärken är strängt förbjuden. Continental Reifen Deutschland GmbH kommer att hävda sina immateriella rättigheter över hela världen enligt den lagstiftning som är tillämplig i varje enskilt fall.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, animationer, videor, musik, ljud och övrigt material på dessa webbplatser är föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhörande Continental Reifen Deutschland GmbH och dess dotterbolag. Continental Reifen Deutschland GmbH äger upphovsrätten till urvalet, samordningen och arrangeringen av materialet på denna webbplats. Dessa material får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution. Inte heller får de ändras eller vidarebefordras till andra webbplatser.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:37 PM