Informacje prawne

Korzystanie z witryn internetowych, odpowiedzialność za produkt

Informacje podawane w tych witrynach internetowych nie są wiążące i są przekazywane wyłącznie do celów informacyjnych. Mają jedynie charakter informacyjny i nie przedstawiają ofert w rozumieniu odpowiednich przepisów. Bardziej szczegółowe informacje i warunki umowy można uzyskać od właściwego autoryzowanego sprzedawcy. Nie ma możliwości zawarcie umowy dotyczącej przedstawionych towarów na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej.

W dowolnym momencie, i bez uprzedzenia, Continental Reifen Deutschland może zmieniać lub aktualizować swoje strony internetowe oraz opisane na nich produkty i usługi. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, witryny Continental Reifen Deutschland GmbH nie zawierają żadnych gwarancji ani informacji o parametrach, które powodują odpowiedzialność firmy Continental Reifen Deutschland GmbH, zarówno wyraźnie, jak i domniemanie, w tym w odniesieniu do aktualnej ważności, dokładności, kompletności i jakości danych informacji.

Firma Continental Reifen Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za swoje strony internetowe. Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody, roszczenia odszkodowawcze i/lub za szkody następcze wszelkiego rodzaju oraz bez względu na podstawę prawną, poniesione w wyniku dostępu do lub korzystania ze stron internetowych, w szczególności w związku z zainfekowaniem środowiska komputerowego wirusami.

Istnienie i wywiązywanie się z zobowiązań oraz odpowiedzialność Continental Reifen Deutschland GmbH za produkty i usługi Continental podlegają wyłącznie postanowieniom umów zawartych z nimi w powiązaniu z aktualną wersją standardowych warunków handlowych Continental Reifen Deutschland GmbH obowiązujących w każdym przypadku.

Dostępność produktów na świecie

Ta strona internetowa może zawierać informacje o produktach firmy Continental, które nie są jeszcze dostępne w kraju użytkownika. Obecność takich informacji na tej stronie nie oznacza, że Continental Reifen Deutschland GmbH zamierza poinformować, że produkt będzie dostępny na całym świecie. Sprzedawca lub przedstawiciel fitmy Continental poda więcej informacji na temat przyszłych planów dotyczących produktów, które nie są jeszcze dostępne dla użytkownika.

Znaki towarowe i prawo autorskie

Znajdujące się na tych stronach znaki towarowe i logo („znaki towarowe”) są własnością firmy Continental Reifen Deutschland GmbH i jej spółek zależnych. Żadnych informacji podanych na tych stronach nie można interpretować jako udzielenie licencji ani uprawnień do używania znaków towarowych. W tym celu wymagana jest wyraźna pisemna zgoda Continental Reifen Deutschland GmbH. Nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione. Continental Reifen Deutschland GmbH będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej na całym świecie, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdym przypadku.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znajdujące się na tych stronach teksty, grafiki, animacje, utwory muzyczne, dźwięki i inne materiały podlegają przepisom prawa autorskiego i innym przepisom własności intelektualnej firmy Continental Reifen Deutschland GmbH i jej spółek zależnych. Continental Reifen Deutschland GmbH jest właścicielem praw autorskich do doboru, koordynacji i aranżacji materiałów na tej stronie. Materiały te nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego ani do rozpowszechniania. Nie można ich również zmieniać ani przekazywać innym stronom.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:33 PM