Juridische informatie

Gebruik van websites, productaansprakelijkheid

De informatie die in deze websites wordt verstrekt, is niet bindend en wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor informatiedoeleinden. De informatie heeft slechts een informatief karakter en vertegenwoordigt geen aanbiedingen in de zin van de wettelijke bepalingen. Meer gedetailleerde informatie en de voorwaarden van de overeenkomst zijn verkrijgbaar bij de betreffende geautoriseerde dealer. Op basis van de informatie op de website is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de aangeboden goederen.

De informatie op deze websites en de daarin beschreven producten en diensten kunnen door Continental Reifen Deutschland GmbH te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevatten de websites van Continental Reifen Deutschland GmbH geen garanties of informatie over kenmerken die aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Continental Reifen Deutschland GmbH, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, met inbegrip van de huidige geldigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit van de betreffende informatie.

Continental Reifen Deutschland GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met haar websites. Aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, aanspraken op schadevergoeding en/of gevolgschade van welke aard dan ook en op welke rechtsgrond dan ook, geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de websites, in het bijzonder met inbegrip van infectie van uw computeromgeving met virussen, is hierbij uitgesloten.

Het bestaan en de nakoming van de verplichtingen en de aansprakelijkheid van Continental Reifen Deutschland GmbH voor producten en diensten worden uitsluitend vastgelegd door de desbetreffende contractuele overeenkomsten, die met betrekking tot deze producten en diensten zijn gesloten in samenhang met de actuele versie van de telkens van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Continental Reifen Deutschland GmbH.

Wereldwijde beschikbaarheid van het producten

Deze website kan informatie bevatten over producten van Continental die in uw land nog niet beschikbaar zijn. De aanwezigheid van dergelijke informatie op deze website impliceert niet de intentie van Continental Reifen Deutschland GmbH om aan te kondigen dat het product overal ter wereld beschikbaar zal worden gesteld. Vraag uw Continental-dealer of -vertegenwoordiger voor meer informatie over toekomstige plannen voor producten die nog niet voor u beschikbaar zijn.

Handelsmerken en auteursrecht

De handelsmerken en logo's ("handelsmerken") op deze websites zijn eigendom van Continental Reifen Deutschland GmbH of haar dochterondernemingen. Geen van de informatie op deze websites mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van licenties of toestemming tot het gebruik van handelsmerken. Hiervoor is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Continental Reifen Deutschland GmbH vereist. Het ongeautoriseerde gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden. Continental Reifen Deutschland GmbH zal haar intellectuele eigendomsrechten over de gehele wereld geldig doen maken met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, animaties, video's, muziek, sounds en ander materiaal op deze websites zijn eigendom van Continental Reifen Deutschland GmbH en haar dochterondernemingen. Continental Reifen Deutschland GmbH is eigenaar van het auteursrecht voor de selectie, coördinatie en rangschikking van de materialen op deze website. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie. Ze mogen ook niet worden gewijzigd of doorgegeven aan andere websites.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:31 PM