Juridisk meddelelse

Brug af websider, produktansvar

Oplysningerne på disse websider er ikke bindende og gives kun for at informere. Oplysningerne er der kun for at informere og udgør ikke tilbud som defineret i den relevante lovgivning. Mere detaljerede oplysninger og kontraktbetingelser kan fås hos den relevante, autoriserede forhandler. Det er ikke muligt at lave en kontrakt for fremviste goder baseret på oplysninger på hjemmesiden.

Oplysningerne på disse websider og de produkter og tjenester, der er beskrevet på den, kan til enhver tid og uden forudgående meddelelse ændres eller opdateres af Continental Reifen Deutschland GmbH. Med mindre det udtrykkeligt fremgår andetsteds, indeholder Continental Reifen Deutschland GmbH's websider ingen garantier eller oplysninger om nogen som helst forhold, der giver anledning til ansvar hos Continental Reifen Deutschland GmbH, hverken udtrykkeligt eller implicit, herunder angående den nuværende gyldighed, nøjagtighed, fuldkommenhed og kvalitet af de omhandlede oplysninger.

Continental Reifen Deutschland GmbH accepterer intet ansvar i forbindelse med sine websider. Ansvar for direkte eller indirekte skade/tab, godtgørelseskrav og/eller driftstab af enhver art og på et hvilket som helst retsgrundlag, der er et resultat af dit besøg på eller brug af websiderne, herunder især virus i dit computermiljø, frasiges hermed.

Eksistensen og opfyldelsen af forpligtelser og Continental Reifen Deutschland GmbH's ansvar for Continental-produkter og -tjenester styres udelukkende af de respektive kontraktmæssige aftaler, der er indgået om disse, sammen med den nuværende version af Continental Reifen Deutschland GmbH's standardvilkår og -betingelser, som gælder i hvert tilfælde.

Verdensomspændende produkttilgængelighed

Denne webside kan indeholde oplysninger om Continental-produkter, som endnu ikke er tilgængelige i dit land. Sådanne oplysningers tilstedeværelse på denne webside er ikke et udtryk for Continental Reifen Deutschland GmbH's intention om at meddele, at produktet gøres tilgængeligt over hele verden. Spørg efter mere information hos din Continental-forhandler eller -repræsentant om fremtidige planer for produkter, der endnu ikke er tilgængelige for dig.

Varemærker og ophavsret

Varemærker og logoer (”varemærker”), der ses på disse websider, ejes af Continental Reifen Deutschland GmbH og dets datterselskaber. Ingen oplysninger på disse websider skal tolkes som tilladelse til at bruge varemærkerne. Dette kræver Continental Reifen Deutschland GmbH’s udtrykkelige, skriftlige samtykke. Uautoriseret brug af disse varemærker er strengt forbudt. Continental Reifen Deutschland GmbH vil gøre sin intellektuelle ejendomsret gældende over hele verden under den lovgivning, der gælder i de enkelte tilfælde.

Ophavsret © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Alle rettigheder forbeholdt. Alle tekster, grafisk indhold, animationer, videoer, musik, lyde og andet materiale på disse websider er underlagt ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder hos Continental Reifen Deutschland GmbH og dets datterselskaber. Continental Reifen Deutschland GmbH ejer ophavsretten til udvælgelsen, koordineringen og opsætningen af materialerne på denne webside. Disse materialer må ikke kopieres til kommerciel brug eller distribution. De må heller ikke ændres eller videresendes til andre websider.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:18 PM