Právne informácie

Používanie webových stránok, zodpovednosť za škody

Informácie na týchto webových stránkach nie sú záväzné a sú uvedené len na účely informovanosti. Majú len informačnú povahu a nepredstavujú ponuky podľa definícií v príslušných právnych predpisoch. Ďalšie podrobné informácie a zmluvné podmienky získate prostredníctvom príslušného autorizovaného predajcu. Nie je možné, aby na základe informácií obsiahnutých na webovej stránke vznikol zmluvný vzťah týkajúci sa predstavených tovarov.

Informácie na týchto webových stránkach a produkty a služby popísané na nich môžu byť zmenené alebo aktualizované spoločnosťou Continental Reifen Deutschland GmbH kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, webové stránky spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH neobsahujú žiadne záruky ani informácie o charakteristických vlastnostiach, ktoré by viedli k vzniku zodpovednosti spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH, či už výslovne alebo implicitne, a to aj pokiaľ ide o aktuálnu platnosť, presnosť, úplnosť a kvalitu príslušných informácií.

Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s svojimi webovými stránkami. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty/škody, nároky na kompenzáciu a/alebo následne vzniknuté škody akéhokoľvek druhu a na základe akéhokoľvek právneho nároku, ktoré vyplývajú z prístupu alebo použitia webových stránok, a najmä v súvislosti s infikovaním vášho počítačového prostredia vírusmi, je týmto vylúčená.

Existencia a plnenie záväzkov a zodpovednosť spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH za produkty a služby spoločnosti Continental sa riadia výlučne príslušnými zmluvnými dohodami, ktoré boli s ňou uzavreté v súvislosti so súčasnou verziou platných štandardných podmienok spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH, ktoré sú použiteľné v každom prípade.

Celosvetová dostupnosť produktov

Táto webová stránka môže obsahovať informácie o produktoch spoločnosti Continental, ktoré ešte nie sú dostupné vo vašej krajine. Existencia takýchto informácií na tejto webovej stránke neimplikuje úmysel zo strany spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH oznámiť, že produkt bude k dispozícii na celom svete. Kontaktujte vášho predajcu ale zástupcu spoločnosti Continental alebo jej zástupcu, ktorý vám poskytne bližšie informácie o budúcich plánoch týkajúcich sa produktov, ktoré pre vás nie sú ešte dostupné.

Ochranné známky a autorské práva

Ochranné známky a logá („obchodné známky“) zobrazené na týchto webových stránkach, sú vlastníctvom spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH a jej dcérskych spoločností. Žiadne z informácií na týchto webových stránkach sa nedajú považovať za udelenie licencií alebo povolení na používanie týchto obchodných známok. Na tento účel je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH. Neoprávnené používanie týchto obchodných známok je prísne zakázané. Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH presadzuje v každom prípade svoje práva duševného vlastníctva po celom svete v rámci platnej legislatívy.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafické prvky, animácie, videá, hudba, zvuky a iné materiály na týchto webových stránkach podliehajú autorským právam a iným právam duševného vlastníctva spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH a jej dcérskych spoločností. Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH vlastní autorské práva na výber, koordináciu a usporiadanie materiálov na tejto webovej stránke. Tieto materiály sa nesmú kopírovať na komerčné použitie alebo distribúciu. Nemôžu byť upravované ani prenášané na iné webové stránky.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 12:52 PM